Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website [gaeurope.com], deze beschikbaar gesteld door GA Europe. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel GA Europe zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan GA Europe niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de website worden ontleend. GA Europe garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. GA Europe wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van GA Europe geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met GA Europe kan worden afgedwongen.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer GA Europe links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door GA Europe worden aanbevolen. GA Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Dergelijke links worden veelal voor uw gemak opgenomen. Het gebruik van links is echter voor uw eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door GA Europe niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Rechten van intellectuele eigendom

GA Europe behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de website auteursrechtelijk beschermd en zijn de door GA Europe gebruikte logo's als merk geregistreerd. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GA Europe.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Wijzigingen

GA Europe behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.